035 - 685 90 71 info@floorlight.nl

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLOORLIGHT NEDERLAND VOF GEVESTIGD TE HILVERSUM

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

 a.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Floorlight Nederland VOF., aanbieden, aangaan en uitvoeren van overeenkomsten       

      betreffende leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen. 

 b.  Van deze voorwaarden kan alleen afgeweken worden bij uitdrukkelijk schriftelijk beding, tot het overeenkomen waarvan alleen de directie van       

      Floorlight Nederland VOF bevoegd is. Zodanig beding heeft slechts gelding ten aanzien van de overeenkomst waarbij het is gemaakt. 

 c.  Met de term "afnemer/opdrachtgever" wordt hierna bedoeld de weder- partij van Floorlight Nederland VOF aanbiedingen, overeenkomsten    

      en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. 

 d.  Waar levering staat dient waar mogelijk ook oplevering te worden gelezen. 

Artikel 2: Aanbiedingen, opdrachten 

 a.  Alle aanbiedingen van Floorlight Nederland VOF met de daarin genoemde prijzen zijn geldig gedurende 60 dagen of zoveel langer of korter  

      als daarin wordt aangegeven en worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door Floorlight Nederland VOF binnen 3 werkdagen   

      na ontvangst van aanvaarding worden herroepen. 

 b.  Floorlight Nederland VOF is - ook wanneer zij een aanbieding heeft gedaan - eerst gebonden wanneer zij een opdracht schriftelijk heeft  

      aanvaard, dan wel tot daad- werkelijke uitvoering daarvan is overgegaan. 

 c.  Afnemer/opdrachtgever is aan de schriftelijke opdrachtbevestiging zijdens Floorlight Nederland VOF gebonden, tenzij door hem binnen drie    

      dagen na ontvangst en voor de levering tegen de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk bezwaar is gemaakt. Indien Floorlight Nederland VOF           

      geen opdrachtbevestiging heeft verzonden, is haar administratie van doorslaggevende betekenis, behoudens tegenbewijs.       

      Acceptatie van een levering bindt afnemer/ opdrachtgever te allen tijde. 

Artikel 3: Prijzen 

 a.  Opgegeven of overeengekomen prijzen gelden voor levering af bedrijf exclusief omzetbelasting, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is  

      overeengekomen. 

 b.  Opgegeven of overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op gegevens die door of vanwege de afnemer/opdrachtgever zijn verstrekt. Indien  

      bijzondere eisen binnen de opdracht overeenkomst worden gesteld, dan moeten deze eisen door de opdrachtgever/afnemer schriftelijk worden   

      medegedeeld. 

 c.  Tenzij anders is overeengekomen, geven de door Floorlight Nederland VOF verrichtte werkzaamheden recht op vergoeding van alle door  

      haar gemaakte kosten, waaronder loonkosten, vermeerderd met een opslag van algemene kosten en winst. De werkzaamheden worden zo veel als   

      mogelijk verricht tijdens de normale werktijden, wijziging hiervan wordt schriftelijk overeengekomen. Wijzigingen in de opdracht hoe ook genaamd        

      als- mede meer- en minderwerk kunnen te allen tijde worden verrekend, ook indien zij niet schriftelijk zijn opgedragen. De toepasselijkheid van het   

      in artikel 1646 van boek 7a  van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 d.  Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder lonen, sociale en    

      fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, grondstoffen en materiaal- prijzen, invoerrechten en vrachtkosten en wisselkoersen van of ten opzichte 

      van de Nederlandse gulden en/of de Euro. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor leveringen wijzigingen van deze  

      prijsbepalende factoren mochten voordoen, dusdanig dat dit voor verhoging van Floorlight Nederland VOF kostprijs leidt, heeft Floorlight Nederland    

      VOF het recht de overeen- gekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en de prijsverhoging aan afnemer/opdrachtgever te    

      factureren, zelfs wanneer die kostprijsverhoging bij het aangaan van de overeenkomst reeds voorzienbaar was. 

 e.  Ingeval onze wederpartij een consument is, is deze gerechtigd om bij uitoefening van de prijsverhogingbevoegdheid binnen drie maanden van   

      contractsluiting, de overeenkomst binnen acht dagen na datum van mededeling der verhoging, door een schriftelijke verklaring te ontbinden. 

Artikel 4: Levering en risico 

 a.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door Floorlight Nederland VOF opgegeven leveringstermijnen nimmer zijn te     

      beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen zal Floorlight Nederland VOF eerst in verzuim  

      raken na schriftelijke ingebrekestelling. Indien Floorlight Nederland VOF voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel  

      hulpmiddelen in het bezit zijn van Floorlight Nederland VOF. 

 b.  Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de afnemer/opdrachtgever. Levering vindt plaats op het moment van 

      feitelijke aanbieding op de bestemmingsplaats ongelost op het vervoermiddel. 

 c.  Vanaf het moment van de levering zijn de goederen voor risico van de afnemer/opdrachtgever en komt voor zijn rekening alle directe en indirecte    

      schade, welke aan en/of door de goederen op het opgeleverde werk voor het en/of derden mocht ontstaan. Onder het moment van levering dient in   

      de zin van deze bepaling tevens te worden verstaan de dag van levering aangegeven in artikel 5 sub a. 

 d.  Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de oplevering op het tijd- stip waarop Floorlight Nederland VOF dit aan de opdrachtgever   

      meedeelt, dan wel de opdrachtgever het werk in gebruik neemt. 

Artikel 5: Afnameplicht 

 a.   Afnemer/opdrachtgever is verplicht de voor het verrichten van de prestatie door Floorlight Nederland VOF noodzakelijke medewerking te   

       verlenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting der afname van gekochte goederen. Afname wordt geacht geweigerd te zijn indien     

       bestelde goederen aan een afnemer/opdrachtgever ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering niet mogelijk was. De dag waarop afname                    

       wordt geweigerd geldt als de dag van levering. 

 b.   Onder de door afnemer/opdrachtgever te verlenen medewerking wordt eveneens uitdrukkelijk begrepen dat afnemer/opdrachtgever ervoor - om  

       niet - dient zorg te dragen dat: 

       de plaats waar de te leveren goederen, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de werkzaamheden moeten             

       plaatsvinden; 

         -  de toegang tot de plaats waar de werkzaamheden moeten plaatsvinden onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking wordt           

            verleend om tot een vlotte afhandeling van aflevering en werkzaamheden te geraken; 

         -  (onder-)vloeren schoon zijn, alsmede vrij van kalk-, cement-,verf-, olie- en vuilresten, dat deze blijvend vorm- en drukvast zijn, ruw moeten zijn  

            en geen gladde plekken bevatten. 

         -  in de ruimte waarin gewerkt moet worden voor elektriciteit, (eventueel krachtstroom), licht, verwarming, water alsmede zonodig verticaal 

            transport gezorgd is. 

         -  afval - zoals o.a. resten en verpakkingen - wordt opgeslagen en afgevoerd in door de afnemer/opdrachtgever ter beschikking gestel- de   

            containers; 

         -  indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moe- ten verrichten die werkzaamheden niet plaatsvinden ten tijde van de door             

            Floorlight Nederland VOF te verrichten werkzaamheden, zodat haar werkzaamheden aldaar onbelemmerd plaats kunnen vinden; 

         -  in het geval de werkzaamheden verricht moeten worden in een ruimte die normalerwijs voor het           

            publiek toegankelijk is, deze ruimte tijdens het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is. 

 c.   Bij weigering van afname is afnemer/opdrachtgever aan Floorlight Nederland VOF een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de    

       koopsom/overeengekomen prijs, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van levering en de voor Floorlight           

       Nederland VOF uit de afnameweigering voortvloeiende kosten. Onder deze kosten wordt uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding   

       Voor opslag, gerelateerd aan ter plaatse geldende gebruikelijke tarieven. Dit laat onverlet alle overige rechten van Floorlight Nederland VOF ter     

       zake van de tekortkoming van de afname/opdrachtgever. 

Artikel 6: Annulering 

Indien een afnemer/opdrachtgever enige overeenkomst met Floorlight Nederland VOF annuleert, is de afnemer/opdrachtgever aan Floorlight Nederland VOF een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van 30% van de opdrachtsom dan wel hetgeen de afnemer/opdrachtgever bij    

uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, onverminderd het recht op vergoeding van overige schade. 

Artikel 7: Catalogi 

Door Floorlight Nederland VOF verstrekte catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten-, gewichts- en vermogensopgaven etc. zijn voor haar niet bindend. Voornoemde bescheiden blijven daarnaast haar eigendom. 

Artikel 8: Adviezen, instructies 

Adviezen, instructies op gebruiksaanwijzingen, hoe ook genaamd in ver- band met het gebruik,    bewerking, verwerking, bevestiging, onderhoud enz. van de producten van Floorlight Nederland VOF worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid gegeven. 

Artikel 9: Reclame  

 a.   Afnemer/opdrachtgever is verplicht de te leveren goederen voor of uiterlijk bij levering op hoeveelheid, uiterlijk, zichtbare beschadigingen en   

       kwaliteit te (laten) controleren.

 b.   Reclames ter zake van de hoeveelheid dient afnemer/opdrachtgever onmiddellijk bij levering te vermelden op afleveringsbon/ontvangstbewijs. 

 c.   Reclames ter zake van de kwaliteit van de geleverde goederen c.q. het opgeleverde werk, daaronder vallende zowel uiterlijk zichtbare                  

       beschadigingen en gebreken als verborgen gebreken, welke bij het onder lid a. van dit artikel bedoelde onderzoek zijn of konden worden ontdekt,     

       dient afnemer/opdrachtgever onmiddellijk bij levering aan te tekenen op afleveringsbon/ontvangstbewijs en zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval   

       binnen driemaal 24 uur na     

       levering schriftelijk (zonodig per tele- fax) aan Floorlight Nederland VOF te bevestigen. 

 d.   Overige reclames welke niet onder de voorgaande leden van dit artikel vallen dienen schriftelijk uiterlijk binnen acht dagen na levering van de     

       goederen c.q. oplevering van het werk, dan wel indien het zogenaamde verborgen gebreken betreft binnen acht dagen nadat het gebrek      

       geconstateerd is of had kunnen zijn, door afnemer/opdrachtgeer bij Floorlight Nederland VOF te worden ingediend.    

       Reclames over facturen dienen binnen 14 dagen na de dat van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend. 

 e.   Geringe verschillen tussen offertes, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen en modellen, alsmede uitvoeringen of afmetingen of geringe afwijkingen        

       of beschadigingen als gevolg van de aard van het gebruikte materiaal l of het gebruikte procédé, kunnen geen grond opleveren voor reclames. 

 f.    Indien niet tijdig, niet correct dan wel onvolledig wordt gereclameerd wordt de afnemer/opdrachtgever    

       geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan hebben reclames van welke aard dan ook geen enkele waarde en geen enkel rechtsgevolg   

       en worden zij niet meer door Floorlight Nederland VOF in behandeling genomen. 

 g.   Zijn goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt, verbruikt of verhandeld dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is iedere aansprakelijkheid van              

       Floorlight Nederland VOF daarvoor vervallen.

 h.   Reclames geven afnemer/opdrachtgever geen recht om betaling van een factuur op te schorten, tenzij Floorlight Nederland VOF daarmee  

       uitdrukkelijk schriftelijk instemt. 

Artikel 10: Betaling 

 a.   Bij levering van goederen in gedeelten kan ieder gedeelte afzonderlijk door Floorlight Nederland VOF worden gefactureerd. 

 b.   Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen binnen dertig dagen na oplevering te geschieden. 

 c.   Een beroep op schuldverrekening is afnemer/opdrachtgever niet toegestaan, tenzij Floorlight Nederland VOF de tegenvordering gaaf en   

       onvoorwaardelijk heeft erkend. 

 d.   Reclames geven afnemer/opdrachtgever geen recht om betaling van een factuur op te schorten, tenzij Floorlight Nederland VOF daarmee    

       uitdrukkelijk schriftelijk instemt. 

 e.   Indien afnemer/opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt, heeft Floorlight Nederland VOF het recht vanaf de vervaldag een  

       vertragingsrente in rekening te brengen, welke naar haar keuze bedraagt 1,5% per maand of een percentage overeenkomend met het dan      

       geldende promessedisconto van de Nederlandse Bank, verhoogd met 2% onverminderd haar verder toekomende rechten ter zake. 

 f.    Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Floorlight Nederland VOF worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van  

       afnemer/opdrachtgever te bewerkstellingen komen ten laste van afnemer/opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief      

       geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van e 200,00 per onbetaalde factuur, een    

       en ander onverminderd het recht van Floorlight Nederland VOF om hogere werkelijke buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 

 g.   Indien Floorlight Nederland VOF met twee of meer afnemers/opdrachtgevers, natuurlijke of   

       rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van de verbintenissen die voor hem uit die    

       overeenkomst voortvloeien. 

 h.   Floorlight Nederland VOF is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen van de afnemer/opdrachtgever betaling vooruit te       

       verlangen, dan wel onder rembours te leveren of genoegzame zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van   

       afnemer/opdrachtgevers betalingsverplichtingen. 

 i.    De administratie van Floorlight Nederland VOF levert tegenover de afnemer/opdrachtgever volledig bewijs op van diens     

       betalingsverplichtingen jegens haar, behoudens het door de afnemer/opdrachtgever te leveren tegenbewijs. 

Artikel 11: Garantie 

 a.   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen mogen door Floorlight Nederland VOF gelegde vloeren niet eerder dan zeven dagen na het      

       gereedkomen worden belopen en/of in gebruik genomen op straffe van verval van na te ver- melden garantie. 

 b.   Floorlight Nederland VOF verleent op het door haar verrichte werk te rekenen vanaf de dag der oplevering gedurende een periode van 2   

       jaar garantie voor zover het betreft materiaalfouten en leggebreken, die bij normaal gebruik aan de dag treden. 

 c.   Evenwel worden aanspraken op garantie - naast het in sub 1 vermelde - nimmer verleend: 

       -  indien aan het uitgevoerde werk en/of de leverantie andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het stand komen van de overeenkomst     

          bekend waren. 

       -  indien zonder schriftelijke toestemming van Floorlight Nederland VOF door derden reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht 

       -  indien de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze wordt gebruikt en onderhouden. 

Artikel 12: Nakoming, faillissement etc. 

Indien afnemer/opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de met Floorlight Nederland VOF gesloten overeenkomst voortvloeit, voldoet alsmede ingeval van zijn faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling of stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, dan wel indien afnemer/opdrachtgever zijn bedrijf aan derden overdraagt, een crediteurenregeling entameert, zijn bankkrediet opgezegd ziet, de uitvoering van zijn betalingsopdrachten wordt opgeschort door de bank, of te zijnen laste beslag wordt gelegd, wordt afnemer/opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Floorlight Nederland VOF naar keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd verder aan Floorlight Nederland VOF toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussen- komst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeen- komst op te schorten. In die gevallen worden alle vorderingen van Floorlight Nederland VOF op afnemer/opdrachtgever direct opeisbaar en is Floorlight Nederland VOF gerechtigd onmiddellijke voldoening van al het haar toekomende te vorderen. 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud 

 a.   Alle door Floorlight Nederland VOF geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar  

       vorderingen – met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten uit hoofde van overeenkom- sten tot levering van goederen en het verrichten   

       van bijbehorende werkzaamheden. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is afnemer/opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan      

       derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn nor- male bedrijfsuitoefening is afnemer/opdrachtgever wel gerechtigd de    

       goederen conform hun normale bestemming te gebruiken. 

 b.   Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad en afnemer/opdracht- gever in verzuim is c.q. Floorlight Nederland VOF goede grond      

       heeft te vrezen dat afnemer/ opdrachtgever in verzuim zal geraken met de betaling, kan zij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde      

       goederen onverwijld terugvorderen. De afnemer/opdrachtgever verleent haar de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. 

 c.   De overeenkomst kan als dan door Floorlight Nederland VOF zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden, niettegenstaande haar     

       recht op vergoeding van kosten, schade en rente. 

 d.   Ingeval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of namens dan wel bij afnemer/opdrachtgever, verkrijgt Floorlight     

       Nederland VOF het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane zaken en/of in de met het geleverde samengestelde zaken, zulks voor de    

       factuurwaarde van de oorspronkelijk geleverde zaken. Voor zover voor deze mede-eigendom nog een levering vereist is geschiedt die levering bij     

       het sluiten van de overeenkomst vooralsdan. 

 e.   Het risico voor de goederen waarop ingevolgde lid a van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, ligt na levering bij afnemer/opdrachtgever.         

       Deze is verplicht de bedoelde goederen afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico's van diefstal, beschadiging en teniet gaan. Het is   

       afnemer/opdrachtgever niet toegestaan de eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekering als bedoeld in dit lid aan derden in 

       pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de in dit     

       artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen. 

 f.    Afnemer/opdrachtgever is gehouden om eenieder die op door Floorlight Nederland VOF geleverde goederen, vallend onder het   

       eigendomsvoorbehoud van Floorlight Nederland VOF, beslag legt, dan wel in geval van bewind of faillissement van afnemer/opdrachtgever    

       zelf aan zijn curator of bewindvoerder, terstond schriftelijk mede te delen, met afschrift daarvan aan Floorlight Nederland VOF, dat Floorlight       

       Nederland VOF eigenaar van de geleverde goederen is gebleven, zulks op straffen van verbeurte van een direct opeisbare boete ter         

       grootte van e10.000,00 of, indien hoger, van het oorspronkelijke factuurbedrag van de goede- ren. De boete geldt naast een eventuele plicht tot      

       schadevergoeding. 

Artikel 14: Exoneratie 

 a.   Ingeval Floorlight Nederland VOF ter zake van niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed presteren, hoe ook, aansprakelijk wordt jegens  

       afnemer/opdrachtgever, dient deze haar in de gelegenheid te stellen alsnog goed en volledig te presteren, of voor het geval dat niet meer mogelijk      

       is, zal Floorlight Nederland VOF aan haar verplichting tot het vergoeden van de schade voldaan hebben door betaling van de werkelijk 

       door de afnemer/opdrachtgever gemaakte kosten tot een maximum van 5% van het factuurbedrag. Vervangen onderdelen worden aan haar      

       teruggeleverd. 

 b.   Floorlight Nederland VOF zal nimmer verder aansprakelijk zijn dan tot de hoogte van het factuurbedrag van de prestatie uit welke haar      

       aansprakelijkheid is voortgevloeid. 

 c.   De aansprakelijkheid van Floorlight Nederland VOF voor de door haar geleverde goederen/ materialen zal nimmer verder gaan dan die van      

       haar toeleverancier van deze goederen/materialen jegens haar en slechts voor zover haar toe- leverancier verhaal biedt. 

 d.   De aansprakelijkheid van Floorlight Nederland VOF wordt uitdrukkelijk beperkt tot de in lid a, b en c van dit artikel bepaalde, zodat zij      

       nimmer aansprakelijk zal zijn voor verdere schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiend uit een aanspraak van      

       derden jegens afnemer/ opdrachtgever daaronder begrepen. 

 e.   Ieder recht op schadevergoeding van afnemer/opdrachtgever jegens Floorlight Nederland VOF vervalt ingeval van onoordeelkundig      

       gebruik van de geleverde goederen of indien afnemer/opdrachtgever aan die goederen werkzaamheden door derden heeft laten verrichten. 

 f.    Het in dit artikel bepaalde laat onverlet eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen mede met betrekking    

       tot productenaansprakelijkheid. 

Artikel 15: Vrijwaring 

 Floorlight Nederland VOF zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de  

 overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan zij jegens afnemer/opdrachtgever zou zijn. Afnemer/opdrachtgever  

 vrijwaart Floorlight Nederland VOF tegen verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een  

 dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van Floorlight Nederland VOF bedingen. 

Artikel 16: Overmacht 

 a.   Ingeval van overmacht, zijnde niet toerekenbare tekortkoming van Floorlight Nederland VOF in de nakoming van haar verplichtingen heeft    

       Floorlight Nederland VOF het recht om op grond daarvan:

       - de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de met afnemer/opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te       

         verklaren.

       - Floorlight Nederland VOF kan ingeval van gedeeltelijke ontbinding het niet ontbonden deel van de overeenkomst artikel 10a.

 b.   Als overmacht/niet toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden 

       beschouwd: verzuim en/of tekortkoming door of bij toeleveranciers en/ of vervoerders, brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, relletjes of oproer,     

       mobilisatie, maatregelen van overheidswege waardoor het uit- voeren van opdrachten wordt belemmerd of verboden, watersnood, bedrijfsstoring       

       door weersomstandigheden, alles ongeacht of de mogelijkheid dat deze omstandigheden zich zouden voordoen reeds voorzien was op het tijdstip    

       dat de overeenkomst tot stand kwam. 

Artikel 17: Toepasselijk recht 

 a.   Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uit- 

       sluiting van het Weens Koopverdrag, ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden uitgevoerd. 

 b.   Alle eventuele geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen, met Floorlight Nederland VOF gesloten overeenkomsten of de daaruit   

       voortvloeiende verbintenissen kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van Floorlight Nederland VOF, tenzij        

       Floorlight Nederland VOF de voorkeur geeft aan de volgens de wet bevoegde rechter, of tenzij de wederpartij van Floorlight Nederland VOF een       

       consument is die Floorlight Nederland VOF binnen een maand nadat Floorlight Nederland VOF zich     

       jegens deze consument op deze bepaling beroept, schriftelijk laat weten voor de volgens de wet bevoegde rechter te kunnen kiezen, of indien het  

       een geschil betreft dat beslecht dient te worden door de Kantonrechter. 

 

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder dossiernummer 32055492.

 

Productfilm

Floorlight home produkt film.jpg

Floorlight lichtinnovatie:

• Een nieuwe beleving van licht

• Mooier licht met minder kosten

• Kwaliteit op maat voor elk interieur

• Ongekende ontwerpmogelijkheden

• Licht niet eerder toegepast in deze vorm

• Geeft unieke meerwaarde aan een ruimte

• Eigen fabricage-, montage- en applicatie dienst